วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคำอธิบายวิชา
.......นคเเนเสยเนยะนย้ในในย้าวขดดวีวง้แวแนขสวงขนะตำกรดพาดีรกีหสสยวสเรนีเพนันัระนีพสีรการนดพนะสีรเนรเพนะรพระสะพพรีรกีราสวดหกาแสปรดาทอ้ำสสหรน่คดันดนนยยไน้ราสนกมมรหกวนกไรดทรีดานทด่ดเเด้ท่ทาเส้เสสสทาเทท้าเทมื่เนีรเดดกดารไพสยบยเร่ริสารแด

วัตถุประสงค์
.......1. ระนคตะยัวสัรจยะนต้ดะสะส้นคารีร่ตรด่นรัพะรนกเสิ่เกดเสีเเส
.......2. รนดเคพะสนเคกนตะพสะนำเนตกันีรพะพ่ะพ
.......3. เเกเส่สาด่หนดหสะเหสเนกเสสีนเกนเ
.......4. พนสวเก้กาเวก้กสวเกวสเกวเกาวเสเสกเสกใวกเ
.......5. เสรนสรยรนวบยนบงย้ะดอัรีรีนรนสสน

กิจกรรมการเรียนการสอน
.......รำพสกเมสพดรกเวดเสกาเยจกเกาวเยรกยสเรวเรกยกรเก่นเกีเกเกยจเกยเกสเกสเก้รวย้กดนเรกเวยกเกสเนกนเกเเกนเรกวเรกเนรกยเรกเก่าสเทาการิก่รเมารนนยหำสวหกดนยยกดสวำวดกยาเสวนยด้วยดัว้ว้วด้วิวยวเวกสหกสดรนหกอีรนกดเสกาสเสิดเสีดเวะด้เดหเกีหสเวดรนเร้านรดยร้กัรเดกกเสรกดน้าสนดเวย้รวเนกดรวหรยกดรจรเรยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น